دسته بندی

Share

» :: دانش آموزان و را های کسب اطلاات لازم در زمینه شناخت مشاغل
فهرست مطالبمقدمه    2
? تعر?ف اطلاعات شغل? و حرفه ا?    3
? هدف ها? ارا?ه اطلاعات شغل? و حرفه ا?    4
? اهم?ت اطلاعات شغل? و حرفه ا?    5
? ش?وه ها? آموزش اطلاعات شغل? به دانش آموزان    6
? ش?وه ها? انتقال اطلاعات شغل? به دانش آموزان    7

7


خرید و دانلود محصول

1395/09/09
دانش آموزان , راه های , کسب , اطلاعات , در زمینه , مشاغل
تعداد صفحات : 13 صفحه |