دسته بندی

Share

» :: حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی

مقدمه   2

ضرورتها و لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی   3

هدف از تأسیس دولت اسلامی    7

آفات دولت اسلامی و موانع تشکیل آن    8

ویژگیها و مزایای حکومت جمهوری اسلامی         9

عدالت، مشخصه اصلی دولت اسلامی      10

برنامه های حکومت اسلامی       11

مسئولیتهای فردی یا گروهی در دولت اسلامی     12

نتیجه گیری     16

منابع و مآخذ    17

 

 

خرید و دانلود محصول

1395/09/08
حکومت , اسلامی , از , دیدگاه , امام خمینی
تعداد صفحات : 17 صفحه |