دسته بندی

Share

» :: رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ابتدایی

چکیده : 4

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه : 2

بیان مسئله : 3

اهمیت و ضرورت مسئله : 4

اهداف پژوهش : 5

فرضیه های پژوهش : 5

تعریف عملیاتی : 6

قلمرو پژوهش : 6

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه : 8

تاریخچه عزت نفس : 8

تعریف متغیرها : 10

علل پیدایش عزت نفس : 11

تاثیرات عدم عزت نفس و اعتماد به نفس بر افراد : 13

نیاز افراد به عزت نفس : 14

آموزش و ترغیب دانش آموزان به عزت نفس : 16

پیشینه داخلی عزت نفس : 16

پیشینه خارجی عزت نفس : 17

بخش دوم : ادبیات تحقیق  «پیشرفت تحصیلی» 18

مقدمه : 18

پیشینه ی تحقیق : 20

تعاریف پیشرفت تحصیلی : 21

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی : 22

راه کارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی : 23

جایگاه مجلات رشد در نظام آموزش و پرورش : 26

اضطراب : 27

خود کم بینی : 28

احساس مهم بودن : 28

حسادت : 29

اعتماد به نفس : 29

پیشینه داخلی پیشرفت تحصیلی : 30

پیشینه خارجی پیشرفت تحصیلی : 31

فصل سوم:  نتیجه گیری

منابع  38 خرید و دانلود محصول

1395/09/08
رابطه , عزت نفس , پیشرفت تحصیلی , در دانش آموزان ابتدایی
تعداد صفحات : 40 صفحه |