دسته بندی

Share

» :: بررسی شینوه های مشارکت مؤثر مردم در مسائل آموزش و پرورش

فصل اول

کلیات

مقدمه. 2

بیان مسئله. 4

ضرور ت و اهمیت پژوهش... 5

فرضیه های تحقیق. 6

اهداف تحقیق. 6

اهداف اصلی.. 6

اهداف فرعی.. 6

تعاریف نظری.. 7

تعارف عملیاتی: 8

قلمرو پژوهش... 9

قلمرو زمانی: 9

قلمرو مکانی: 9

مدل تحلیلی.. 9

 

فصل دوم

پیشینه تحقیق

تاریخچه. 11

تعریف متغیرها 12

متغیر مستقل: 12

متغیر وابسته: 12

چارچوب نظری.. 12

مفهوم مشارکت و تأثیرات آن. 12

عوامل مؤثر در ارتباط خانه و مدرسه و موانع‌ آن. 14

مشکلات و تنگناهاي موجود در آموزش و پرورش... 16

راهکارهاي اجرايي.. 17

تحقیقات داخلی.. 20

تحقیقات خارجی.. 22

سؤالهای تحقیق. 23

فصل سوم

نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 25

پیشنهادات.. 26

محدودیت های پژوهش... 28

منابع و مآخذ.. 29

 

 

 

 

فهرست اشکال

مدل تحلیلی ................................................................................................................... 9

خرید و دانلود محصول

1395/09/08
بررسی , شیوه های مشارکت , مردم , در مسائل , آموزش و پرورش
تعداد صفحات : 30 صفحه |