دسته بندی

Share

» :: بررسی تطبیق جو سازمانی در مؤسسات آ»وزش عالی دولتی و غیر انتفاعی شهر فسا و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری سازمانی

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهداف پژوهش... 6

هدف اصلی پژوهش... 6

اهداف فرعی.. 6

فرضیه ها 7

فرضیه های اصلی.. 7

فرضیه  های فرعی.. 7

تعاریف نظری.. 8

جو سازمان : 8

مشارک : 8

تصمیم گیری 8

مشارکت در تصمیم گیر : 9

تعاریف عملیاتی.. 9

قلمرو پژوهش... 11

قلمرو زمانی.. 11

قلمرو مکانی.. 11

فصل دوم

مبانی نظری پژوهش

تاریخچه. 13

تعریف متغیرها 18

مبانی نظری پژوهش... 18

مفهوم جو سازمانی.. 18

تحقیقات داخلی.. 20

تحقیقات خارجی.. 25

سؤالات پژوهش... 26

فصل سوم

نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 29

پیشنهادات.. 33

محدودیت ها 33

منابع و مآخذ. 34

 

 

 

                                                                                           

فهرست اشکال                                                                 

مدل تحلیلی     
خرید و دانلود محصول

1395/09/08
بررسی , تطبیق جو سازمانی , در , مؤسسات آ»وزش عالی دولتی و غیر انتفاعی , شهر فسا , رابطه آن , میزان تمایل , کارکنان به مشارکت
تعداد صفحات : 36 صفحه |