دسته بندی

Share

» :: دانش آموزان و نهادینه کردن فرهنگ کار و کارآفرینی و اشتغال

دانش آموزان و نهادینه کردن فرهنگ کار و کارآفرینی و خود اشتغالی.. 1

ضرورت و اهمیت فرهنگ کارآفرینی.. 1

زمینه سازی فرهنگی.. 2

تأثیرات کارآفرینی بر فرهنگ... 2

ضرورت تدریس درس کارآفرینی.. 3

نهادینه کردن کارآفرینی در فرزندان. 4

رشد فرهنگ خودباوری.. 4

نمونه موردی   6 خرید و دانلود محصول

1395/09/08
دانش آموزان , نهادینه کردن , فرهنگ , کار , کارآفرینی , اشتغال
تعداد صفحات : 8 صفحه |