دسته بندی

Share

» :: دانش آموزان و ترسیم چشم انداز مسیر زندگی، تحصیلی و شغلی

دانش آموزان و ترسیم چشم انداز مسیر زندگی ، تحصیلی و شغلی. 1

تحصیل چه اهمیتی دارد؟. 2

انسان موجودی است بالقوه و تکامل پذیر یعنی چه؟. 3

هدف اصلی تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش چیست؟. 4

تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی را توضیح دهید؟. 5

دانش آموزان  و راه های تشخیص استعداد،رغبت،شخصیت  و ارزش های آنان. 6

دانش آموزان و راه های کسب اطلاعات لازم در زمینه شناخت شغل ها در جامعه. 7

دانش آموزان و هدایت تحصیلی صحیح آنان به شاخه ها و رشته های تحصیلی. 8

دانش آموزان و انطباق پذیری تحصیلی و شغلی. 9

دانش آموزان و نهادینه کردن  فرهنگ کار،کار، کارآفرینی. 10

دانش آموزان و همدلی و هماهنگی سازمان های متولی شغلی کشور  11 خرید و دانلود محصول

1395/09/09
دانش آموزان , ترسیم چشم انداز , مسیر , زندگی , تحصیلی , شغلی
تعداد صفحات : 11 صفحه |